Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Forskning ska förenkla återbruk

Nyheter

IVL har initierat ett forskningsprojekt med syfte ta fram metoder som underlättar att projektera med återbruk. Vinnova delfinansierar projektet och PE deltar som samarbetspartner. ”Cirkularitet och återbruk kommer att vara en av nycklarna för att klara klimatmålen, det är spännande att vara med och jobba i framkant med detta”, säger Ragnar Skare, arkitekt SAR/MSA på PE och en av deltagarna.

För att möjliggöra hållbar urbanisering med minskade klimatutsläpp och resursuttag behövs en omställning till en cirkulär bygg- och fastighetssektor. PE verkar för samverkan, kunskapsdelning och förändrade arbetssätt som kan möjliggöra omställningen, bland annat genom medlemskap i sektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande, CCBuild.

Via CCBuild tillfrågades PE av IVL Svenska Miljöinstitutet om att delta i projektet med målet att ta fram metoder som underlättar att projektera med återbruk. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

– Det finns flera digitala tjänster för projektering och även för inventering av återbrukbara byggprodukter, men de är i dagsläget inte integrerade med varandra. I det här projektet vill vi lägga en grund för en övergång till cirkulär projektering i branschen och stötta samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer, säger Åsa Nilsson, projektledare på IVL.

Konkret arbete i Autodesk Revit
Projektet är tänkt att pågå till maj 2024 och delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova via utlysningen ”Grön och digital omställning”. Syftet är att ta fram nya sätt att konkret arbeta med återbrukade produkter i BIM-verktyget Autodesk Revit. Arbetet med detta ska sedan ligga till grund för utveckling av digitala flöden även i andra digitala tjänster.

Utmaningen blir att nå fram till en metod som är så enkel att den går att ta till sig utan att det upplevs som kostnadsdrivande eller som ett hinder. Det finns goda förutsättningarna att hitta bra lösningar med experter från olika håll med i projektet – både projektörer, beställare och digitala produktägare medverkar. Projektet som leds av IVL utförs i samarbete med PE Teknik & Arkitektur, Akademiska Hus, Kaminsky Arkitektur och KAMTechnology. Även BIMProjects, Prodikt, CCBuild, AMF Fastigheter och Vectura deltar som referensgrupp.

Fallstudier, diskussioner och metodutvärdering
PE kommer i projektet att genomföra fallstudier, delta löpande i diskussioner och möten samt utvärdera de metoder som tas fram.

– Cirkularitet och återbruk kommer att vara en av nycklarna för att klara klimatmålen för både PE och branschen i stort, det är spännande att vara med och jobba i framkant med detta. Som medarbetare på PE Teknik & Arkitektur blir jag stolt över att vi satsar på denna typ av projekt, säger Ragnar Skare, arkitekt SAR/MSA på PE, som kommer att delta i projektet tillsammans med kollegan Jóhann Stefánsson.

Bilder

Relaterad information

Återbruk och cirkulära tjänster

Som teknikkonsult befinner vi oss i centrum av de pågående omvärldsförändringarna där frågor om klimat, energiförsörjning, digitalisering, materialanvändning, återbruk och cirkularitet ligger i fokus. Vi gör störst skillnad i våra uppdrag där vi tillsammans med våra kunder arbetar för att vara proaktiva i dessa frågor och därigenom bidra till en hållbar framtid.

Branschen måste våga tänka mer cirkulärt

Slutsatserna i den stora rapport om klimatförändringarna som nyligen kom från FNs klimatpanel IPCC understryker vikten av en snabb omställning. Ska vi ha en chans att nå klimatmålen måste vi börja förändras genast. Det gäller inte minst bygg- och fastighetsbranschen. IPCCs rapport sammanfattar många års forskning och drar flera viktiga slutsatser.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Återbruk och cirkulära tjänster?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.