Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Allt fler ser om sitt hus vad gäller säkerheten

Kunskapsartiklar

I en allt oroligare miljö både globalt och inrikes finns i dag en säkerhetsskuld som måste elimineras för många aktörer. Den nya situation vi nu befinner oss i kräver att många myndigheter och andra aktörer återigen bygger upp nödvändigt säkerhetsskydd av viktiga funktioner och verksamheter.

Vi lever i dag i en värld som präglas av allt större osäkerhet. De senaste årens geopolitiska utveckling har fört med sig såväl krig i Europa och Mellanöstern som stora spänningar också på andra håll. Till denna utveckling kan dessutom läggas de ökande asymmetriska hot som har tillkommit i form av spionage, cyberattacker, påverkanskampanjer, terrorism och organiserad brottslighet. Sammantaget har allt detta lett till en större medvetenhet om vikten av att säkra och skydda viktiga samhällsfunktioner och företag.

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetslag i kraft som innebär ökade krav på verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, vilket innefattar många av de aktörer som får viktiga samhällsfunktioner att fungera i vår vardag. Sveriges nyblivna medlemskap i Nato kan komma att leda till ytterligare skärpta krav på till exempel fastigheter där någon form av säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.

– Det kan beskrivas som att en säkerhetsskuld har byggts upp i samhället sedan den beredskap som rådde under kalla kriget successivt monterades ned från 1990-talet och framåt. Den nya situation vi nu befinner oss i kräver att många myndigheter och andra aktörer återigen bygger upp nödvändigt säkerhetsskydd av viktiga funktioner och verksamheter, säger PE Teknik & Arkitekturs säkerhetsexperter.

Fler behöver stöttning

PE Teknik & Arkitektur har sedan lång tid hjälpt många myndigheter och andra aktörer med stora behov på säkerhetsområdet kring dessa frågor. Trenden är tydlig – framöver blir detta behov aktuellt för långt flera än tidigare.

Natomedlemskapet kommer troligtvis att påverka många verksamheter vad gäller säkerhetsområdet, även om det än så länge inte står klart exakt vilka eller hur. Till exempel kan svenska regelverk om säkerhetsklassad verksamhet komma att behöva kompletteras med internationella regler.

Säkerhetsskydd är ett väldigt omfattande område och lagen reglerar tre huvudsakliga delar: att skydda personer från att bli utsatta för påtryckning från främmande makt, att fysiskt skydda byggnader genom skalskydd, larm, passageskydd och så vidare, samt att säkra att det är rätt och riktig information som går ut och att man inte delger för mycket information.

Fördel med en helhetsbild

Både myndigheter och andra aktörer har behov av en ordentlig genomlysning för att förstå vad som faller under säkerhetslagstiftningen och vad de behöver göra för att uppfylla kraven. De som har egen personal med stor säkerhetskompetens kan ändå behöva stöttning när det gäller sådant som kräver byggnadsteknisk kompetens.

– En fördel med PE Teknik & Arkitektur är att vi är multidisciplinära och utöver analysen även kan projektera säkerhetsåtgärder, ta hand om projektledning och projekteringsledning. Kunder vänder sig till oss för att få en helhet där vi inte bara hjälper till att hitta vad som bör göras utan också tar detta vidare till färdig handling som visar hur det ska göras, säger säkerhetsexperterna på PE.

Behov bortom det fysiska

Exempel på tjänster inom säkerhetsskydd som efterfrågas är risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetshöjande åtgärder, bevaknings- och tillträdessystem, lås och beslag, dörrstyrning, säkerställd kraftförsörjning, skyddsrumskompetens och strategisk rådgivning. Säkerheten kan dessutom ställa krav även på utformningen av miljön runt byggnaden, där man till exempel kan behöva bygga upp barriärer mot fordon

– Det är viktigt att alltid se till helheten när det gäller en byggnads skalskydd som ska skydda mot att obehöriga får tillträde till den och förebygga skadlig inverkan från till exempel explosioner eller beskjutning. Grundläggande är förstås det rent fysiska, med väggar, fönster, dörrar och så vidare, men det finns också en elektronisk miljö med övervakning, lås och beslag som i sin tur styrs av IT-system som måste vara robusta. Det handlar om en helhet som måste fungera tillsammans, avslutar säkerhetsexperterna.

Bilder

Relaterad information

Skydd och säkerhet för hållbar samhällsbyggnad

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Inom skydd och säkerhet erbjuder PE Teknik & Arkitektur en bredd av konsulttjänster och bistår kunder i deras säkerhetsskyddsarbete med lösningar inom såväl fysisk säkerhet som personal- och informationssäkerhet.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.