I centrala Bengtsfors planerar Bengtsforshus för ett sjuvåningshus. PE fick i ett tidigt skede i uppdrag att göra en jämförelse mellan kostnaden för att bygga huset med stomme i massivträ kontra stål- och betongstomme. Därefter fick vi förtroendet att ta fram programhandling för byggnaden.

Bengtsforshus har behov av att öka sitt bestånd av lägenheter och har beslutat att satsa på hus med stomme i massivträ. Fördelarna med att bygga med stomme i massivträ är flera. Trä är ett förnybart och klimatneutralt material och orsakar mindre koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen än andra byggmaterial. Därtill går det att förkorta byggtiden väsentligt med prefabricerade träelement.

På PE finns hög kompetens inom byggande i massivträ och vi fick i ett tidigt skede i uppdrag att utreda om det skulle vara ekonomiskt försvarbart att bygga ett sjuvåningshus med trästomme i centrala Bengtsfors. Vårt arbete resulterade i en kalkyl som visade att kostnaden för att bygga huset med trästomme inte skulle bli högre än att bygga samma hus med stål- och betongstomme.

Valet föll sålunda på trästomme och PE fick förtroendet att ta fram programhandling för sjuvåningshuset som har en total bruttoarea om nästan 3 000 kvadratmeter. Intervjuer gjordes med de framtida hyresgästerna för att få del av deras behov och önskemål. Arkitekter, landskapsarkitekter, brandkonsulter, konstruktörer, akustiker, kalkylatorer och projekteringsledare från PE arbetade sedan fram programhandlingen.

Byggnaden är planerad för att husera lägenheter anpassade för trygghetsboende, butik, kontor samt tandvård.