För att minska infektionsrisken krävs extremt ren luft i operationssalar. Vid uppförandet av Nya Karolinska i Solna vände sig Skanska i ett tidigt skede till PE med uppdraget att utveckla rätt lösningar för ventilationen.

PE har lång erfarenhet av sjukhusprojekteringar och hygienisk design. Antalet bakteriebärande partiklar i luften måste hållas på en extremt låg nivå i operationssalar för att minska infektionsrisken. Kraven på ren luft i operationssalarna på Nya Karolinska i Solna är i paritet med vad som gäller för aseptisk tillverkning av sterila läkemedel.

Vi fick i ett tidigt skede uppdraget att hitta lösningar för att uppnå kraven. Påverkansfaktorerna luftföring, luftrening, klädval, materialval, layout och logistik samordnades genom nära samarbete med verksamheten, arkitekterna, byggaren och leverantörerna av teknisk utrustning. Virtuella modeller av luftrörelserna i operationsrummen (CFD-beräkningar) och utveckling av nya luftdon och luftaggregat var nödvändiga steg för att nå utrymmesoptimerade, flexibla och renhetsklassade rum. Resultatet är toppmoderna operationssalar med extremt ren luft.

Validering av renrum
Innan renrummen togs i drift fick PE uppdrag av Skanska Healthcare att validera luftrenheten i operationssalar, uppdukningsrum, angiosalar, manöverrum och korridorer, Det som mäts är luftrörelser, uppreningstid, partikelnivå samt mängden CFU. Samtliga tester utförs med renrummen i vila, förutom mikrobiologisk luftrenhet som även testades under förhållanden motsvarande en operation.

I ett tidigt skede av uppdraget togs en kontrollplan fram för hur valideringen ska gå till. Snabba avstämningar och bra kommunikation gjorde sedan att arbetet med validering på ett smidigt sätt kunde vävas in i byggnationen och minimalt påverka tidplanen för överlämning av renrummen till verksamheten.

Resultatet från valideringstesterna dokumenterades i GMP-standard och kan ses som ett kvitto på att rummen håller den höga standard de ska klara.