Våra erfarna experter inom miljöstrategisk rådgivning samordnar och vägleder i projektets alla skeden - från projektidé till lagakraftvunnen plan eller lagakraftvunnet miljötillstånd. Vi skräddarsyr team med exempelvis uppdragsledare, teknikansvariga och sakkunniga handläggare som matchar kundens behov från start till mål.

PE jobbar brett inom infrastruktur och samhällsbyggnad med utredning och rådgivning i samband med MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) för planer och program och/eller verksamheter och åtgärder. Exempelvis upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar hörande till planläggningsprocesser för väg- och järnvägsprojekt, kommunal planläggning eller sakprövningar enligt miljöbalken. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer och uppdragen handlar om allt från exploatering för ny- och ombyggnader till riktigt stora infrastrukturprojekt.

Kundvärde och samhällsnytta
I många av våra uppdrag genomför våra erfarna MKB-konsulter inledningsvis en så kallad restriktionsanalys i nära samarbete med kund. Analysen ingår som en integrerad del i MKB-arbetet i det fall en formell MKB-process behöver utföras och analysen utgår från gällande regelverk och riktlinjer för miljö och hälsa. Utfallet av analysen ger en god grund för projektets framskridande i förhållande till uppsatt genomförandeplan och planeringsprocess och minimerar såväl miljörisker som projektrisker. För att uppnå projektmål och effektmål engageras därigenom rätt kompetens i rätt tid vid framtagande av underlag inför olika milstolpar i projektet som exempelvis samråd och myndighetsbeslut. Detta skapar både kundvärde och samhällsnytta.

Verktyg för hållbar utveckling
Vi leder den fortsatta planeringsprocessen med framtagande av MKB-dokumentet och utvärderingsarbetet av framkomna alternativa lösningar och/eller lokaliseringar gentemot gällande miljökvalitetsmål. Framkomna alternativavskiljande aspekter som exempelvis graden av klimatpåverkan och klimatanpassning möjliggör val av lösning som är långsiktigt hållbar ur ett hälso- och miljöperspektiv. PEs framtagna värderingsmodeller i MKB är enkla att väga samman med såväl sociala konsekvensbedömningar som motsvarande ekonomiska bedömningar för slutligt förordat alternativ.

Kommunikation
Vi lägger stor vikt vid utformningen av samrådsunderlag, illustrationer, kartor etc. som utgör viktiga underlag till både MKB-dokumentet och underlaget för samråd. Utredda förhållanden ska vara så enkla som möjligt att ta till sig för berörda sakägare och allmänhet. På samma sätt är formen för genomförande av fysiska samråd lika viktig och sakägares och allmänhets möjlighet att lämna sina synpunkter. Vi har även stor vana av att föredra miljökonsekvensbeskrivningen hos miljöprövningsmyndigheten eller aktuell miljödomstol.

Hör gärna av dig till våra kontaktpersoner för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär här på sidan!

Referenser inom Miljöstrategisk rådgivning
Rådgivare i miljöfrågor | Täby park, Stockholm
Underlag för hållbar utveckling | MKB Svindersberg, Nacka
20 kilometer ny Europaväg
Visa fler referenser