PE anlitades som miljö- och energisamordnare när Swedavia omlokaliserade driftområdet för teknisk utrustning på Arlanda Airport. Resultatet är en energiprestanda som är 25 till 50 procent bättre än gällande krav samt ett högre ekologiskt värde trots fler byggnader. Projektet är certifierat enligt CEEQUAL betyg Excellent samt BREEAM-SE. 

Driftområdet för markfordon och teknisk utrustning på Arlanda Airport behövde omlokaliseras för att ge plats åt utbyggnaden av Terminal 5 samt en ny pir. PEs förtroende som miljö- och energisamordnare sträckte sig från programhandlingsskede till färdigställande.

Rådgivare för projektledningen samt stöd för Swedavias projektledare
Under projekteringsfasen var PEs roll att stötta Swedavias projektledare med bland annat rutiner och arbetsprocesser, uppföljning samt upprättande av beslutsunderlag och annan dokumentation. PE var även strategiskt och operativt stöd till projektledningen.

Miljöanmälan och förstudie av miljöcertifiering
Under programhandlingsskedet arbetade PE med miljöanmälan för projektet tillsammans med Swedavias miljöenhet. PE utförde även en förstudie av vilken miljöcertifiering som var lämpligt för projektet.

Utredningar för miljöåtgärder
Under projekteringen genomförde PE flera utredningar för miljöåtgärder, bland annat en kulturhistorisk utredning för de befintliga byggnaderna. PE genomförde även en ekologisk utredning som resulterade i att gröna växttak projekterades på alla nya byggnader, vilket ökade fastighetens artantal per yta.Träd som avverkades för att göra plats åt nya byggnader lades som faunadepåer i flygplatsens utkant.

Swedavias miljöriktlinjer som grund
Arbetet utfördes enligt Swedavias miljöriktlinjer med mallar för miljöplaner, projektering och byggenomförande. Dessa omfattade Swedavias baskrav med projektspecifika tillägg för det nya driftområdet samt krav inom BREEAM och CEEQUAL för att uppnå betyg Very Good respektive Excellent. Med hjälp av mallarna redovisade projektörer och entreprenörer hur kraven uppfylldes.

Uppföljning av miljökrav
Under byggproduktionen omfattade uppdraget att följa upp miljökraven för produktionen. Det utfördes genom regelbundna miljöronder och granskning av dokumentation från entreprenören JM Entreprenad. Byggvarubedömningen användes för att miljöklassa och dokumentera de byggvaror som användes i projektet.

PE hade även rollen som BREEAM AP vilket omfattade att ge expertråd till projekteringsgruppen baserat på de principer som gäller för hållbart byggande, miljöriktig utformning och BREEAM bedömningsprocess. Under projekteringen och byggproduktionen har BREEAM AP stöttat med att samla in bevisunderlag för certifieringen.

Området togs i drift 2019 med hög miljöprestanda
Byggnadernas energiprestanda är mellan 25–50% bättre än BBR:s krav och fastighetens ekologiska värde har ökat, trots att man nu har fler byggnader. Detta tack vare att de nya byggnaderna har gröna växttak som även är till nytta för dagvattenhanteringen. Driftområdet har två nya miljöstationer, det finns även källsortering för matavfall. De nya fordonstvättarna har recirkulering av tvättvatten vilket reducerar vattenanvändningen till ungefär en fjärdedel. Projektet är certifierat med CEEQUAL betyg Excellent. Centralbyggnaden är certifierad i BREEAM SE.