Med klimatförändringar ökar riskerna med översvämning och torka. Kostnaderna för skador och planerade tekniska grå åtgärder, exempelvis vallar, murar och portar, kommer att bli mycket kostsamma och tidskrävande. Med stöd från Climate-KIC har PE utvecklat ett finansiellt verktyg som ger underlag för affärsmodeller som kan skapa naturbaserade lösningar som kan hålla vatten i landskapet istället.

Projektet med att utveckla ett finansiellt verktyg går under namnet A business model for blue green solutions to prevent flooding and drought. Det syftar till att införa naturbaserade lösningar, såsom våtmarker, som håller vattnet i landskapet och därmed minskar riskerna med översvämningar och torka. Åtgärder kan vara små, enkla och billiga men effekterna kan vara viktiga när det gäller flera mål i samhällsutvecklingen. Minskade vattenflöden till städerna skulle till exempel göra det möjligt att undvika stora och kostsamma lösningar baserade på grå infrastruktur för att att hindra översvämningar.

Med stöd från Climate-KIC, EU:s största plattform för privat-offentlig samverkan inom forskning och innovation, har PE fått finansiering till att utveckla ett finansiellt verktyg som ger underlag för affärsmodeller där nedströms förmånstagare betalar uppströms utförare för naturbaserade lösningar som håller vatten i landskapet. Modellområdet är Säveåns avrinningsområde nordost om Göteborg och samarbete görs med Västra Götalandsregionen/Västarvet, Lunds universitet samt Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
– Det är verkligen roligt att få så mycket positiv respons till denna idé, både från Climate-KIC och lokalt. Det är flera som vill samarbeta med oss och vi har skapat ett starkt nätverk med Västra Götaland Regionen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i detta steg i utvecklingen av affärsmodellen, säger Anna Ternell, projektledare på PE.

Mycket att vinna
Naturbaserade lösningar är en viktig del i en agenda för klimatanpassning. De bidrar till en bred måluppfyllnad av globala målen och miljömålen samt kommunala prioriteringar inom hållbarhet. Detta kan utöver sin vattenhållande förmåga även ge ökad biodiversitet, bättre vattenkvalitet, mindre utsläpp av kväve och fosfor samt fördelar för exempelvis jord- och skogsbruk.

Idag finns däremot få finansiella verktyg som inriktar sig på komplexiteten av effekterna av naturbaserade lösningar och samverkan mellan kommuner inom ett avrinningsområde. Följden är att det genomförs få naturbaserade åtgärder. Därför bör verktyg finnas som kan förtydliga bidrag av naturbaserade lösningar för att visualisera vad kommunerna kan vinna på att ersätta eller komplettera traditionella åtgärder med naturbaserade åtgärder.

Läs mer om Business model for Blue Green Compensation