På Södermalm i Stockholm uppförs ett höghus om 19 våningar och ett sexvåningshus. I samma kvarter ligger det K-märkta Tengbomhuset som, parallellt med uppförandet av de två nya byggnaderna, ska renoveras. PE projekterar konstruktionshandlingar för samtliga byggnader i det nya kvarteret.

Uppdraget för CA Fastigheter och Panorama Bostad omfattar konstruktionsritningar för rivning av en befintlig byggnad från 1917, förstärkning av en befintlig byggnad som bevaras, systemhandling för prefabkonstruktion samt bygghandling för stomkomplettering och grundläggning på nybyggnad.

De fastigheter som uppförs är ett dels ett höghus om 19 våningar med 90 bostäder och två våningar garage, dels ett bostadshus som blir sex våningar högt. Mellan de nya byggnaderna och Tengbomhuset anläggs en ny innergård.

I kvarteret finns Svenska Tobaks före detta huvudkontor, kallat Tengbomshuset, som är blåmärkt och bevarandeskyddat. Stommen från 1917 är ett av Stockholms tidigaste exempel på armerad betong. När huset byggdes vibrerade man inte betongen vilket fick en låg hållfasthet som följd. Rivningen av  de intilliggande byggnaderna och gårdarna sker ned till en nivå som är nio meter under de gator som finns i området. Det innebär att jordlasten måste avlägsnas och att Tengbomhuset måste stabiliseras ned till grunden.

Uppdraget utfördes av Konkret, som i april 2019 bytte namn till PE. 

Bild: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB