Att löpande och systematiskt följa upp resultat och effekter i relation till mål skapar förutsättningar för ett lyckat projekt. Vi erbjuder utvärdering och effektuppföljning skräddarsytt efter era behov. 

Vi erbjuder en projektanpassad process för löpande och lärande utvärdering för både offentliga och privata verksamheter. Vi erbjuder utvärdering för att värdera samhällsekonomiska effekter såväl som löpande och lärande utvärdering under ett projekt. Ofta använder vi oss av Tillväxtverkets riktlinjer för utvärdering och detta gäller framförallt EU-finansierade projekt som Interreg, ERUF, LIFE+ och regionalfonden. Syftet är att ge stöd med relevanta och fortlöpande rekommendationer under projektets gång, vilket ökar projektets inverkan och resultat.

Utvärderingen struktureras ofta kring projektets aktiviteter, resultat och effekter. Vår erfarenhet är att denna uppdelning ger en bra grund för att övervaka och utvärdera projektets framsteg och effektivitet för att åstadkomma önskade förändringar. Utöver att dokumentera projektets framsteg bidrar utvärderingen också till att peka ut viktiga fokusområden för projektägaren.

För utvärderingen erbjuder vi olika metoder, exempelvis djupintervjuer, enkätstudier och workshops. Vi anpassar metoden efter varje enskilt projekt, varför vi värderar ett nära samspel mellan projektägare och utvärderare väldigt högt. En väl fungerade kommunikation genom hela uppdraget ligger till grund för en väl genomförd utvärdering.