Stadsutvecklingsprojekt med höga ambitioner kring hållbarhet och innovation kräver samordning ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi har lång erfarenhet av att säkerställa en strategisk helhet.

I en stadsbyggnadsprocess som blir allt mer komplex, krävs ett brett angreppssätt för att strukturerat skapa förutsättningar för innovativa och hållbara lösningar. Vi utgår alltid från den unika kontexten när vi tar oss an urbana hållbarhetsutmaningar i olika skalor, från regional utveckling och stadsdelar till områden, platser och kvarter.

Hållbarhetsprogram
Ett hållbarhetsprogram beskriver en övergripande målbild för hållbarhetsarbetet, specifika mål och delmål, samt åtgärder för att nå dessa. Det är både ett verktyg och en process för hållbarhetsstyrning, som tas fram för att stödja dialog, förståelse och samverkan inom ett projekt. Vi arbetar bland annat med Citylab som ramverk och processverktyg för hållbar stadsutveckling anpassat för svenska förhållanden. Våra hållbarhetsstrateger är certifierade Citylabsamordnare och har använt vektyget och processen sedan 2017. 

Social hållbarhet
Social hållbarhet har en allt mer framträdande roll inom samhällsbyggnad och integreras på olika sätt i planering, genomförande och förvaltning av ett område eller fastighet. Det är ett brett begrepp som spänner över det mesta som berör den individuella människan i staden; trygghet, jämlikhet, tillgänglighet, hälsa och sysselsättning är några exempel som faller inom begreppet. Social hållbarhet inkluderar även hur människor i alla åldrar har möjlighet att mötas, uppleva och samverka runt gemensamma intressen.

Vi arbetar strategiskt med social hållbarhet vid stadsutveckling av större utvecklingsområden, enskilda fastigheter eller platser genom sociala konsekvensanalyser (SKA) eller sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) samt barnkonsekvensanalyser (BKA). Detta kombinerar vi med dialogarbete, både digitalt och på plats, för att lyfta in medborgarperspektivet i processen. En dialog- och medskapandeprocess fångar upplevelser och erfarenheter hos platsens intressenter och bidrar till välgrundade beslutsunderlag med innovativa lösningar som är hållbara över tid.