Stadsutvecklingsprojekt med höga ambitioner kräver nära samarbete mellan fastighetsägare, kommuner, arkitekter och andra intressenter. Våra projektledare stöttar från de tidigaste skedena genom hela detaljplaneprocessen.

Vi brinner för att planera och genomföra strategisk utveckling av fastigheter och större utvecklingsområden, där hållbarhet genomsyrar allt. Vi är med och stöttar redan från första idé där vi tar fram utvecklingsplaner, analyser och beslutsunderlag. Våra projektledare följer sedan projektet genom hela processen och säkerställer att ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv balanseras. 

På PE arbetar våra projektledare, exploateringsingenjörer och hållbarhetsexperter sida vid sida med stadsplanerare och landskapsarkitekter för att skapa innovativa och hållbara lösningar. Frågeställningarna är komplexa och handlar om hur vi bygger hållbart här och nu och samtidigt möter framtida scenarier kring boende, mobilitet, matproduktion och levnadsvanor.

Våra uppdragsgivare är såväl privata fastighetsägare som kommuner och vi är väl förtrogna med politiskt styrda organisationer och de kommunala processerna.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Agera fastighetsägares stöd vid kontakt med kommun och samordna med andra parter i stadsutvecklingsprocessen.
  • Stötta i särskilda skeden exempelvis med framtagande markanvisningsavtal och andra fastighetsrättsliga avtal. 
  • Projektleda stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden.
  • Driva exploateringsfrågor i detaljplanearbeten.
  • Utföra analyser och ta fram beslutsunderlag i tidiga skeden kopplat till exploatering.
  • Stötta gällande frågor och avtal rörande markförvaltning.
  • Ledningssamordning