Digitalisering av fastighetsbranschen utvecklas snabbt. Byggnaderna blir aktiva deltagare i systemen, hårdvara skiljs från mjukvara, fastighetsägande blir en annan typ av verksamhet.

Digitalisering och smart användande av datamängder kan ligga som grund till både kostnadsbesparing, användarnytta, nya affärsmodeller, effektivisering, energibesparing och klimatnytta. För att uppnå detta krävs bland annat att systemen i och kring fastigheterna agerar snabbare på omständigheter och föränderliga behov. Detta uppnås i praktiken med att mänskliga beslut och administration automatiseras. ​

För att nå hela vägen fram krävs både kompetens kring moderna IT-lösningar och kunskap om samhällsbyggnadssektorns specifika förutsättningar och tekniklösningar. Vi arbetar i blandade team för att ta ett strategiskt helhetsgrepp kring tekniska vägval för att utveckla smarta fastigheter som är hållbara ur flera perspektiv