PE erbjuder hållbarhetsanalyser och åtgärdsplaner för att skapa trygghet och långsiktighet i era strategier, investeringar och affärsmodeller.

Hållbarhet är idag en fråga av största vikt för såväl välfungerande samhällen som framgångsrika företag och organisationer. Med utgångspunkt i dina frågeställningar och ett brett systemperspektiv analyserar vi ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer som är relevanta för dig och er framgång. Vi ser er, och vår, trovärdighet i dessa frågor som avgörande för ett effektivt hållbarhetsarbete.

Vi erbjuder därför analyser och rådgivning inom fyra fokusområden vilka tillsammans täcker många av de frågor som finns inom en hållbar utveckling av samhällen, företag och organisationer. 

Hållbar samhällsutveckling
Hållbar utveckling avgörs inte av en enskild frågeställning – det är en summa av många frågeställningar. Vår utgångspunkt är därför ett systemperspektiv som gör det möjligt att identifiera de synergier såväl som målkonflikter som uppstår i denna utveckling. Genom detta skapar vi trygghet för våra kunder att vi fångar upp den bredd av frågeställningar som berör en organisation eller projekt. Som ett resultat arbetar vi ofta med metodutveckling tillsammans med våra kunder då hållbarhetslösningar sällan är nyckelfärdiga och anpassade till individuella behov. De metoder vi använder är bland annat intressentanalys, acceptansanalys, organisationsanalys, marknadsanalys samt olika typer av ekosystemansatser och egna metoder för systemanalys.

Hållbar områdesutveckling
Möjligheterna för hållbar utveckling av områden avgörs genom förutsättningar som skapas under tidiga skeden. En viktig del i detta är dialog och samverkan vid utformningen av fastigheter och bostäder samt dess gränsytor mot övriga samhället. Detta inkluderar frågor kring attraktiva och giftfria miljöer, platser för umgänge och trivsel, integrerade infrastrukturlösningar och samhällsfunktioner som skolor, sjukvård och handel.

Vår startpunkt i utvecklingen av områden och fastigheter är därför att skapa möjligheter att stärka sådana aspekter och ge tydliga och positiva bidrag till de boende och samhällets hållbarhet. Genom anpassade lösningar och uppmärksamhet kring lokala förutsättningar kan vi bland annat skapa kommunala hållbarhetsprogram, energi- och resurseffektiva lösningar samt stärka social samverkan och ekosystemtjänster i den urbana miljön. Detta skapar värden och nyttor för hela samverkan och längs fastighetens värdekedja.

Samhälls- och miljöekonomi
Att miljöfrågor och sociala frågor är värdefulla håller nog alla med om, att sätta ett värde på dessa frågor är svårare. Däremot är det ofta just det – ett värde, ett pris – som behövs för att kunna motivera eller förklara varför en åtgärd bör genomföras och jämföras med andra åtgärder. Detta är värdefullt i tidiga planerings- och strategiskeden. Vi arbetar brett inom detta område med syftet att påvisa samhällsvärdet av våra kunders hållbarhetsåtgärder, identifiera kompensationsåtgärder och policyanalyser åt departement, myndigheter, kommuner och städer samt företag och branschorganisationer.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi
En växande global befolkning och ekonomisk tillväxt har resulterat i en global överkonsumtion av resurser och överutnyttjade ekosystem. Även om situationen på många sätt ser annorlunda ut i Sverige kan vi inte undvika de globala effekterna. Myndigheter, kommuner, städer och företag måste alla anpassa sig till en ny situation där pris och tillgänglighet på resurser är mer osäker. Detta innebär både risker och möjligheter för affärsmodeller och andra strategier. En viktig del är att titta på värdet av resurser genom hela värdekedjan. Genom att kartlägga resursflöden samt analys och utveckling av affärsmodeller och policyanalyser kan vi bidra till utvecklingen av strategiska agendor kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. 
 

Referenser inom Hållbarhet
Social impact | August No Stress Surf Café
Blue House: vattensmarta fastigheter | EIT Climate-KIC
Plattform för träbyggnation i Norden | Nordiska ministerrådet/Climate KIC
Visa fler referenser