Med gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt med hållbarhet hjälper vi på PE små som stora organisationer att ta ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans utvecklar vi långsiktigt hållbara strategier väl förankrade i verksamheten.

Ett systematiskt och proaktivt hållbarhetsarbete skapar förutsättningar att bidra till både samhällsnytta och en lönsam verksamhet. Vi erbjuder stöd på er hållbarhetsresa oavsett i vilken fas ni befinner er. Som projektledare och rådgivare har vi alltid ett helhetsperspektiv och fokus på att genom våra processer skapa lösningar som fungerar i praktiken.

Ett strukturerat hållbarhetsarbete som fokuserar på det som är väsentligt utifrån intressenter och den egna verksamheten minskar risken för att satsningarna blir oförankrade eller personberoende. Genom en pedagogisk process, som ofta innefattar ledningsgrupp och nyckelpersoner inom organisationen stöttar vi er att utveckla en hållbarhetsstyrning som fokuserar på värdeskapande.

Urval av tjänster

  • Process för att utveckla ert konceptuella ramverk och definition av hållbarhet
  • Intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Stöd i framtagandet av hållbarhetsmål och indikatorer
  • Styrmodell för hållbarhet med tydliggjord roll- och ansvarsfördelning, forum och beslutsprocesser
  • Djupanalyser eller second opinion inom hållbarhet där vi tillsammans skräddarsyr en analysplan med tydliga frågeställningar
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI och andra ledande ramverk inom hållbarhetsrapportering och redovisning