I en stadsbyggnadsprocess som blir allt mer komplex, krävs ett brett angreppssätt för att strukturerat skapa förutsättningar för innovativa och hållbara lösningar. Vi har lång erfarenhet av att säkerställa en strategisk helhet.

Hållbarhetsprogram
Ett hållbarhetsprogram beskriver en övergripande målbild för hållbarhetsarbetet, specifika mål och delmål, samt åtgärder för att nå dessa. Det är både ett verktyg och en process för hållbarhetsstyrning, som tas fram för att stödja dialog, förståelse och samverkan inom ett projekt. Vi arbetar bland annat med Citylab som ramverk och processverktyg för hållbar stadsutveckling anpassat för svenska förhållanden. 

Social hållbarhet
Social hållbarhet har en allt mer framträdande roll inom samhällsbyggnad och integreras på olika sätt i planering, genomförande och förvaltning av ett område eller fastighet. Det är ett brett begrepp som spänner över det mesta som berör den individuella människan i staden; trygghet, jämlikhet, tillgänglighet, samverkan, hälsa och sysselsättning är några exempel. Vi arbetar strategiskt med social hållbarhet vid stadsutveckling av större utvecklingsområden, enskilda fastigheter eller platser. 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Ta fram Hållbarhetsprogram med övergripande mål och aktiviteter för hållbarhetsarbetet
  • Utföra sociala konsekvensanalyser (SKA, SKB, BKA)
  • Stöd kring hållbarhetsfrågor kopplat till markanvisning 
  • Platsanalyser och koncept för platsidentitet
  • Trygghet och trivsel på strategisk nivå och i handlingsplaner
  • Facillitera medborgardialog och samskapandeprocesser