Arbetet med hållbarhet inom fastigheter är ofta komplext och kostsamt. PEs experter inom hållbarhet har därför utvecklat Hållbar Fastighet – ett verktyg som på ett effektivt sätt hjälper fastighetsägare att förstå sin hållbarhetsprofil. På ett överskådligt sätt identifierar verktyget möjliga åtgärder utifrån uppskattad investering och bedömd hållbarhetseffekt. Dessutom bedömer verktyget nuvarande arbetet med hållbarhet inom fastighetsbeståndet utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

PE har lång erfarenhet av hållbarhetscertifieringar, strategisk rådgivning inom hållbarhet, materialgranskning, energiberäkningar, ekosystemtjänstanalyser, framtagande av hållbarhetsredovisningar samt implementering av miljöledningssystem. Vi bidrar med kunskap och expertis inom Sweden Green Building Council, Nordiska ministerrådet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt Regeringskansliets Näringslivsgrupp för Sveriges Miljökvalitetsmål för att nämna några. Med vår samlade kompetens har vi utvecklat ett verktyg som hjälper fastighetsägare att kartlägga arbetet med hållbarhet inom sitt fastighetsbestånd.

Hållbar Fastighet ger fastighetsägaren en ökad förståelse för nuläget, hur arbetet med hållbarhet bidrar till de globala målen och vilken koppling som finns mellan organisatoriska förutsättningar och faktiska hållbarhetsåtgärder.

Hållbar Fastighet – från start till mål
Målet är att det ska gå snabbt och smidigt att få en bra förståelse av nuläget. Hela processen tar cirka en månad från start till mål. Verktyget kartlägger nuläge och åtgärdsförslag som visualiseras i en rapport som PEs hållbarhetsspecialister presenterar och diskuterar tillsammans med fastighetsägaren. Detta underlag kan användas för att kommunicera sin hållbarhetsprofil till en bred grupp intressenter. 

Hållbar Fastighet hjälper fastighetsägaren med:

  • En översyn av interna förutsättningar, med fokus på kopplingen mellan strategiskt förhållningssätt kring hållbarhet inom fastighetsbeståndet och faktiska åtgärder inom fastighetsbeståndet
  • Visualisering av möjliga hållbarhetsåtgärder, kopplat till uppskattad investering
  • Visualisering av nuvarande och möjliga bidrag till de globala målen (Sustainable Development Goals)

Tidseffektiv mätmetod
Verktyget bygger på två parallella genomlysningar: en kopplad till organisatoriska förutsättningar för hållbarhetsarbetet inom fastighetsbeståndet och en med faktiska hållbarhetsåtgärder. 

Organisatoriska förutsättningar fångas upp genom en webbenkät riktad till organisationens ledningsgrupp. Genomlysningen av hållbarhetsåtgärder inom fastighetsbeståndet genomförs med tekniska specialister och hållbarhetsexperter. 

 

Kontakta oss för att få mer information om Hållbar Fastighet >