Vi hjälper fastighetsägare och kommuner att skapa attraktiva platser, som fungerar på kort och lång sikt. Vi erbjuder stöttning och jobbar med smarta lösningar genom hela processen, både på det fysiska och digitala planet.

Platsutveckling handlar om att med användarnas bästa för ögonen jobba tillsammans för att utveckla och förvalta stadsrummen för besökare, boende, arbetande. Vi arbetar i korsfunktionella team där både samhällsutvecklare, arkitekter och tekniska specialister bidrar till långsiktigt uthålliga lösningar för flexibilitet och attraktivitet.

Vårt fokus på hållbarhet gör det självklart att titta på helheten kring platser, inte bara de enskilda delarna. För att skapa värden som håller över tid är det viktigt att ha en bra omvärldsbevakning, en längre horisont, men också en snabb och flexibel innovationsförmåga.

Vi är experter på stadsdelscentrum och levande gatuplan och hur man får dem att vara aktiva över en större del av dygnet. Att t.ex. aktivera lokaler under fler timmar genom samordning och tekniska lösningar ger både tryggare platser och bättre ekonomi.

Tidiga skeden
Redan i planeringsstadiet är det viktigt att tänka på livet mellan husen. Platsutveckling och temporära lösningar är viktiga i nyetablerade områden där delar av servicen ännu saknas.

  • Vi tar fram underlag för översiktsplaner och detaljplaner
  • Vi ger stöd runt markanvisningar
  • Utför sociala konsekvensanalyser (SKA, SKB, BKA)
  • Platsanalyser och koncept för platsidentitet

Utvärderingar
Investeringar kring mjuka värden som trygghet, trivsel, attraktivitet och lekfullhet kan vara svåra att utvärdera eftersom deras effekter sprider sig på flera områden. Vi på PE utvecklar hela tiden våra modeller för att mäta och utvärdera effekter. Inte minst är det viktigt att mäta social och ekonomisk hållbarhet relaterat till samhällsutveckling

Förvaltnings- och utvecklingsskedet
En aktiv förvaltning och ett ständigt innovationsarbete är nödvändigt för att kunna ha en flexibilitet och bättre möta nya beteendemönster och ändrad efterfrågan. Vi tror på att arbeta långsiktigt för att undvika projekttrötthet och jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra åtaganden.

  • Omvärldsanalys, platsanalys och kundanpassade utvecklingsstrategier
  • Trygghet och trivsel på strategisk nivå och i handlingsplaner
  • Ledning, workshops och handlingsplaner för platssamverkan, BID-liknande lösningar (Business Improvement Districts)
  • Ledning och organisation av innovationshubbar