Temporära etableringar är ett innovativt sätt att aktivera och skapa identitet för områden under utveckling. Vi erbjuder stöttning genom hela platsutvecklingsprocessen för att stärka sociala hållbarhetsaspekter och långsiktigt öka platsens värde.

PE samverkar med fastighetsägare, kommun, utbud, allmänhet och andra intressenter för att snabbt och kostnadseffektivt skapa nya – ibland temporära - funktioner i stadsrummet. Med små medel kan platsens identitet stärkas och attrahera folkliv och rörelse under årets och dygnets alla tider. Dessa typer av lösningar är särskilt intressanta i nyetablerade områden och platser under exploatering, där de tidigt inflyttade ofta saknar de sociala och kulturella funktioner som blir aktiverade först efter färdigställande.

Genom en visionsdriven och involverande process kan redan etablerade platser utvecklas till spännande destinationer genom att skapa förutsättningar för möten, aktivitet, kultur, handel och lokala värdekedjor. Detta genom samskapande med platsens aktörer och intressenter, tillfälliga och säsongsknutna bygglov, pop-ups eller medborgarfinansierade förslag.

Metoderna kan också användas för att stärka trygghet eller ändra rörelsemönster på befintliga platser, genom att testa och utvärdera effekten av åtgärder genom att tillföra tillfälliga lösningar i det gemensamma rummet.

Urval av tjänster:

  • Konceptgenerering, planering och genomförande av temporära etableringar
  • Platsidentitet och platsanalys
  • Samverkansledning
  • Temporära och säsongsknutna bygglov 
  • Medborgarbudgetar och crowdfunding