Vi utför inventeringar, beräkningar och kartläggningar av yttre buller från exempelvis trafik, industrier och andra typer av bulleralstrande verksamheter. Tar man in oss tidigt i planprocessen så kan vi bistå med vägledning kring hur man uppnår bästa möjliga yttre ljudmiljö vid placering och utformning av ny bebyggelse, yttre vistelseytor och infrastruktur.

Våra utredningar mynnar ofta ut i konkreta åtgärdsförslag som sedan kan införas som regleringar i detaljplaner eller som villkor för miljötillstånd. Detta kan exempelvis omfatta krav på bullerskydd, så som vallar och skärmar, placering av yttre vistelseytor eller krav på olika typer av bulleranpassade tekniska lösningar.

I senare skeden bistår vi byggherrar med att utreda förutsättningar för att uppfylla projektspecifika yttre bullerkrav. Detta kan omfatta att tolka bullerskyddsregleringar som har införts i detaljplaner eller andra relevanta myndighetskrav samt lagar och förordningar. Vi går igenom projektets förutsättningar och utför vid behov bullerberäkningar, mätningar och byggtekniska åtgärdsdimensioneringar. Vårt arbete mynnar ut i en dokumentation som hjälper projektet genom bygglovsprocessen.

Vi bistår även industrier och verksamheter med att inventera och kartlägga bulleremission mot omgivning. Detta kan exempelvis handla om nyetableringar eller uppföljande utredningar för miljötillstånd för befintliga verksamheter.

Referenser inom Akustik
För vila och rekreation | Korttidsboende på Jättenegatan, Falköping
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Välplanerat och urbant i Hyllie | Kv Magne 1, Malmö
Visa fler referenser