PE genomför simuleringar för energiprestanda, inneklimat och dagsljus för alla typer av byggnader och verksamheter. Simuleringarna fungerar som beslutsunderlag vid planering och projektering av hållbara och kostnadseffektiva byggnader.

PE utför simuleringar för energiprestanda, inneklimat och dagsljus i byggnader. Från myndigheter och i samband med miljöcertifieringar ställs det krav på att säkerställa en god energiprestanda i kombination med behagligt inneklimat och goda dagsljusnivåer. Därför är det av stor vikt att utföra analyser redan i ett tidigt skede av en projektering. Genom att bygga simuleringsmodeller av byggnaden kan vi därefter utreda dess prestanda samt komma med förslag på hur uppsatta mål nås så kostnadseffektivt som möjligt. Detta görs i tät dialog med projekteringsgruppen och beställaren.