Projektengagemang erbjuder tjänster inom omgivningspåverkan för vibrationsalstrande markarbeten.

Riskanalys
Vid planering inför ett projekt där vibrationsalstrande verksamhet ingår, bör en riskanalys upprättas om fastigheter, ledningar och känslig utrustning kan påträffas inom den närliggande omgivningen. Detta för att minimera risken till uppkomst av skador. 

I riskanalysen framgår riskområde och kontrollprogram, där bland annat besiktningsomfattning och tillåtna vibrationsnivåer (riktvärden) för byggnader, anläggningar och känslig utrustning ingår.

Innan vibrationsalstrande verksamhet så som sprängning, schaktning, pålning, spontning och packning påbörjas, utförs en syneförrättning. Under arbetets gång kontrolleras vibrationsnivåerna med mätningar, för att säkerställa att de angivna riktvärdena utifrån riskanalysen inte överskrids.

Syneförrättning
Förbesiktning utförs innan vibrationsalstrande arbetena påbörjas för att dokumentera berörda fastigheter/anläggningars nuvarande status enligt riskanalysens kontrollprogram.

Om förändring uppstår efter avslutade arbeten, dokumenteras det vid en efterbesiktning. Detta för att vid behov kunna utreda eventuella skadeanspråk kopplade till utförda arbeten. Pågår arbetena under en längre tid är det vanligt att komplettera med en mellanbesiktning.

Syneförrättning skall vara en trygghet för samtliga inom den närliggande omgivningen, inklusive byggherren själv.

Vibrationsmätning
Då vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, schaktning, pålning, spontning och packning utförs, är vibrationsmätning enligt riskanalysens kontrollprogram en viktig åtgärd. Detta för att kontrollera att pågående arbeten inte överskrider de gällande riktvärdena och samtidigt ger det byggherren en bra vägledning för att effektivt kunna fortskrida sitt arbete.

Vid skadeanspråk, kan man med hjälp av vibrationsrapporter och besiktningsprotokoll utreda om byggherren bär ansvar.

Vibrationsmätning utförs med automatisk mätning. Uppkoppling mot mobilnätet ger snabb redovisning av mätresultatet via webbaserade övervakningssystem samt utskick av SMS och mejl.​

 

Referenser inom Omgivningspåverkan
Visa fler referenser