Inom PE finns lång erfarenhet av att hjälpa företag identifiera och åtgärda miljöskulder. Både nya i pågående verksamheter samt äldre föroreningar inför till exempel nyproduktion av bostäder på gamla industrifastigheter. Vi åtgärdar problemen med minimal störning av pågående verksamhet.

Miljö är en av grundpelarna som modern verksamhet vilar på. Dagens miljötänk går därför inte bara ut på att uppfylla myndigheternas minimikrav utan det krävs en ”grön tråd” genom alla stadier och processer i arbetet.

I varje projekt, vare sig det är uppgradering av tillverkningsprocesser inom industrin eller nyproduktion av bostäder, så ingår miljö i form av tillstånd, MKB, förundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, saneringar och kontrollprogram med mera. Ofta ses detta miljöarbete enbart som en utgift i ett projekt och inte som den värdeökning det faktiskt utgör genom att kunna presentera en ren och giftfri miljö. Genom att anta en proaktiv syn och arbetssätt med miljö i fokus, både utåt och inåt, så ökar ett företag sitt förtroendekapital och därmed dess värde.

Precis som naturen är föränderlig så är även samhällsutvecklingen det. Genom att arbeta proaktivt kan företag välja att ligga före rådande lagstiftning och driva på utvecklingen mot ett renare samhälle. PE utnyttjar de senaste och mest kostnadseffektiva åtgärdsteknikerna som finns att tillgå genom vårt breda kontaktnät av entreprenörer i Sverige och utomlands. En ren miljö innehåller inga dolda miljöskulder, risker eller framtida kostnader. En ren miljö är en god affär.

Exempel på tjänster:

 • MKB för olika verksamheter inom industri, byggprojekt, infrastruktur och gruvor
 • MKB för olika typer av planer
 • Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljölagstiftningen
 • Åtgärdsutredningar
 • Olika typer av Miljörådgivning
 • Miljörevisioner (Due Dilligence fas 1 och 2)
 • Geologisk kartering och borrkärneloggning
 • GIS-lösningar

Vi har specialister som utför uppdrag inom:

 • Förorenade områden (mark och grundvatten)
 • Miljötekniska och åtgärdsförberedande utredningar
 • Radonutredningar
 • Mark- och grundvattenundersökningar
 • Ytvatten, sediment och våtmarker
 • Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden för föroreningar i mark och grundvatten

Vi planerar och utför även:

 • Rivnings- och saneringsprojekt
 • Efterbehandling av förorenad mark
 • In-situ saneringar i mark, grundvatten och berggrund
 • Schaktsaneringar

Vi har alla erfarenhet av att jobba i internationella projekt; både för svenska ägare och för multinationella industrikoncerner och investeringsbanker. Vi har goda kunskaper om alla de nordiska miljölagstiftningarna och hur dessa skall tillämpas teoretiskt och praktiskt. Vi kan arbeta efter såväl svensk standard som efter högsta möjliga internationella krav såsom till exempel US EPA.  

Referenser inom Miljö – förorenade områden, MKB och tillstånd
Rådgivare i miljöfrågor | Täby park, Stockholm
Efterbehandling av förorenad miljö | Mora
Sveriges vänligaste väg | E20 Götene-Mariestad
Visa fler referenser