På PE arbetar vi varje år med över 1500 projekt inom brandskydd och riskhantering. Våra ingenjörer erbjuder hög kompetens och helhetslösningar inom brandskydd och riskhantering. Våra kunder finns inom energi, verkstad, fordon, livsmedel, försvar samt pappers- och massaindustrin.

Projektering
Vi projekterar brandskydd och beskriver krav och lösningar vid såväl nybyggnationer som vid ändringar av befintliga byggnader. I vårt arbete använder vi oss av både förenklad och analytisk dimensionering. Vi hjälper byggherrar, fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna utifrån rådande förutsättningar i projekten. Vi arbetar med projektering i alla skeden – från tidiga programskeden till sena byggskeden – och fokuserar på rätt saker vid rätt tillfälle. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Brandskyddsbeskrivningar
 • Brandskisser/brandritningar
 • Skyddsplaner (brandskydd under byggtid)
 • Släckvattenutredningar
 • Rådgivning

Utredning/analys
Vi utför flera typer av utredningar inom ramen för analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Analytisk dimensionering används som metod för att verifiera tillfredsställande brandsäkerhet när byggnaders utformning eller specifika önskemål medför att krav och lösningar, enligt förenklad dimensionering, inte kan tillämpas. Denna typ av utredningar leder ofta till ett mer flexibelt och individuellt anpassat brandskydd samt kostnadsbesparande och effektiva lösningar. Vi utför bland annat följande utredningar och analyser:

 • Brandförlopp och rökfyllnad
 • Utrymning
 • Ventilation
 • Konstruktion/Bärverk
 • Strålning

Inventering
Vi inventerar, kartlägger och dokumenterar byggnaders befintliga brandskydd som underlag inför projektering eller som underlag för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vi tar fram åtgärdsförslag för eventuella brister som uppmärksammats och kan ge förslag på ytterligare brandskyddshöjande åtgärder som minskar konsekvensen i händelse av brand. Inventeringen och framtagande av åtgärdsförslagen utförs med hänsyn till det regelverk som gällde då den aktuella byggnaden uppfördes samt i övrigt utifrån dagens regelverk och Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, avseende nivå för ”skäligt brandskydd”.

Kontroll och besiktning
Vi kontrollerar och följer upp det brandskydd vi själva eller annan part har projekterat i samband med en nybyggnad eller ändring av en befintlig byggnad. Vi dokumenterar resultat och tillhörande slutsats i ett protokoll (ofta kallat sakkunnighetsintyg) som fastställer huruvida byggnaden eller lokalen kan tas i bruk och som utgör underlag för relationshandling. Vid särskild förfrågan kan även entreprenadbesiktning utföras för delar av byggnaders brandskydd.

Brandfarlig och explosiv vara
Vi identifierar och beskriver förebyggande åtgärder som behöver utföras för att begränsa risker i samband med hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Vi hjälper bland annat till med:

 • Tillståndsansökan
 • Riskutredning
 • Klassningsplan
 • Explosionsskyddsdokumentation
 • Rådgivning

Risk
Vi utför bland annat riskanalyser ur ett samhällsperspektiv i samband med detaljplanarbeten och bygglovsärenden samtidigt som vi även utför processrelaterade riskanalyser för särskilda verksamheter. Vi identifierar riskkällor och oönskade händelser i och i anslutning till byggnader, kvantifierar dess sannolikhet och konsekvens samt värderar den totala risken. Utifrån riskbilden tas riskreducerande åtgärdsförslag om så erfordras fram för att nå en tolerabel risknivå.

Utbildning
Vi erbjuder flera typer av utbildningar inom brandskydd och riskhantering och kan anpassa innehållet och detaljnivå utifrån era önskemål. Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:

 • Brandskydd i byggprocessen / Boverkets byggregler, BBR
 • Ventilationsbrandskydd
 • Konstruktionsbrandskydd
 • Brandfarlig och explosiv vara
 • Allmänkunskap brand
 • Brandskyddsutbildning – Praktisk släckning
 • Brandskyddsutbildning – Heta arbeten
 • Anläggningsskötare, brandlarm
 • Anläggningsskötare, vattensprinkler
 • Föreståndare brandfarlig vara
 • HRL

Våra utbildningsledare har lång erfarenhet från såväl räddningstjänst som konsult- och försäkringsbranschen.