Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Vi projekterar lösningar inom brand, risk och skydd som säkerställer en säker miljö både inomhus och utomhus. PEs specialister garanterar en trygg och säker helhetslösning.

Specialist och helhetsleverantör – samtidigt
Våra brandingenjörers kompetens täcker alla aspekter av brandteknisk projektering och våra släcksystemspecialister som utför projektering av fasta släckanläggningar.

PEs riskingenjörer arbetar med riskanalyser i samband med byggnation och för olika typer av industri med produktion och lagring.

Skydd
Inom skydd arbetar vi med säkerhetsplanering där skyddet omfattar både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet. Detta arbete koordinerar våra säkerhetskonsulter ofta tillsammans med projektledning, arkitekt och byggherre.

I entreprenadskedet koordineras ofta vårt arbete av våra låskonsulter som handhar dörrmiljösamordnandet och projekteringen av låsbeslagningen, ofta i samarbete med arkitekt, brand och tele-tekniska konsulter. Detta för att säkerställa dörrmiljöns funktion.

En stor styrka för skydd är vår djupa kunskap inom flera områden av segmentet.

Besiktning
Utöver detta arbetar vi även med besiktning av sprinkler-, gassläck- och brandlarmanläggningar samt dörrmiljöer genom hela byggprocessen.

Våra uppdrag
Vi är specialister som arbetar med hela projektkedjan. Genom vår bredd av tjänster kan vi erbjuda helhetslösningar eller expertkunskap i delar av projekt.

Referenser inom Brand, Risk & Skydd
En blandad stadsdel | Woodhouse Rosendal
Från stängd industri till öppen stad | Gasverksområdet
Kulturhistoriska värden | Medborgarhuset, Stockholm
Visa fler referenser