Vi arbetar både i den större skalan med nya stadsdelar och övergripande strukturer, och mer avgränsat med att rita kvarter och platser. Vi leder projekt genom stadsbyggnadsprocessens alla skeden, från övergripande visionsarbete till gestaltning. Strategier och kvalitetsmål tas fram eller vävs in i arbetet och vi arbetar aktivt med utredningar och analyser för att skapa ett gediget underlag för den framtida byggda miljön.

Vår bredd är stor, gällande bakgrund och projekt, och engagemanget för den byggda miljön och dess invånare driver oss ständigt framåt. Inom PE har vi även tillgång till ytterligare expertis inom andra områden som är viktiga i stadsutvecklingsprojekt, till exempel dagvatten, geologi, kulturmiljö, och hållbarhet.

Vi tar fram:
Strukturplan
Exploateringsutredning
Volymstudier
Arkitekturskiss
Landskapsskiss
Gestaltning/kvalitetsprogram
Platsanalys
Barnkonsekvensanalys
Visionsarbete
Socialt värdeskapande analys

 

Referenser inom Stadsutveckling
Utveckling av staden | Strömsör, Skellefteå
En stadsdel med höga ambitioner | Norra Kajen, Sundsvall
Där framtiden bor | Nydal, Knivsta
Visa fler referenser