Vi är väl insatta i den lagstiftning som styr stadsplaneringen och tar fram de formella planhandlingar och planeringsdokument som krävs för att styra stads- och bebyggelseutvecklingen.

Genom vår gedigna kommunala erfarenhet kan vi både arbeta i politiskt styrda organisationer eller lotsa kunder genom kommunernas beslutsprocesser. Vi tar fram planhandlingar enligt beställarens mallar och program, men kan även erbjuda egna. Vi jobbar för att ständigt förbättra läsbarhet och förståelse av de formella planhandlingarna. 

Vi tar fram:
Detaljplan
Planprogram
Fördjupad översiktsplan
Översiktsplan
Planbesked
Plankarta
Planbeskrivning
Utredning (f.d. behovsbedömning)

Referenser inom Formella planer
Från fritidshusområde till permanentboende | Värmdö
Staden på landet | Södra Årby, Mariefred
En stadsdel med höga ambitioner | Norra Kajen, Sundsvall
Visa fler referenser