I en tid då trycket på utrymmet i städerna är stort jobbar vi med människan som utgångspunkt för att rita och planera för goda och hållbara livsmiljöer.

Mångfald ger styrka
PEs stadsbyggnadsgrupp har en bred, tvärdisciplinär kompetens. Här jobbar planarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter, och samhällsplanerare. Genom ett tätt samarbete tidigt i projekten identifierar vi snabbt möjligheter, utmaningar och knäckfrågor. Inom PE har vi även tillgång till ett stort antal andra experter inom samhällsbyggnad. Våra kunder är trygga med att vi fångar upp alla de frågeställningar som berör de komplexa stadsbyggnadsprojekten, och hittar helhetslösningarna.

Vi levererar kvalitet
Våra beställare är både kommuner och fastighetsutvecklare. Vi jobbar med såväl stora komplexa stadsutvecklingsplaner som med mer avgränsade projekt. Vi är vana att samordna många intressen och aktörer för att nå fram till den bästa helhetslösningen. Tack vare vårt interna erfarenhetsutbyte mellan projekt i olika delar av planerings- och byggprocessen har vi stor kunskap om genomförbarhet såväl som om den politiska och kommunala planeringsprocessen.

Professionella och flexibla
Vårt engagemang för kundens vision är genomgående i våra projekt. Vi ser vikten av god kommunikation och jobbar alltid utifrån varje projekts specifika förutsättningar.

Fokus på hållbarhet
Hållbarhetsarbete är en självklar del i våra uppdrag. Vi jobbar systematiskt med de fyra samverkande hållbarhetsfaktorerna – de ekologiska, sociala, ekonomiska och fysiskt-rumsliga. I en komplex värld förstår vi behovet av goda avvägningar mellan starka intressen. Målet är alltid att hitta en hållbar balans där vi bidrar till bättre livsmiljöer – för morgondagen och för kommande generationer.

Illustration som visar det tvärdisciplinära samarbetet mellan de olika kompetenserna inom stadsbyggnadsgruppen. Vi arbetar tillsammans för goda helhetslösningar.

Referenser inom Stadsbyggnad
Utveckling av staden | Strömsör, Skellefteå
Tät stadsdel med det gröna i centrum | Kungens kurva, Huddinge
Staden på landet | Södra Årby, Mariefred
Visa fler referenser