I norra Europas största handelsområde, Kungens kurva, planeras en helt ny stadsdel med 3 000 – 4 000 bostäder på KF Fastigheter ABs mark. Stadsdelen planeras alldeles invid föreslaget hållplatsläge för Spårväg Syd, mellan handelsområdet och Gömmarens naturreservat. KF Fastigheters vision för stadsdelen är en hög och tät stadsbebyggelse med en större park i områdets mitt.

Vision och planprogram
Den nya stadsdelen är tänkt att möta Kungens kurva handelsplats med en tydlig urbanitet och hus i uppemot 30 våningar. Den tydliga urbaniteten uppnås genom relativt små, slutna kvarter, ett centralt torg och en stor stadsdelspark i områdets absoluta mitt. Bostäderna kompletteras med en skola, ett antal förskolor och kommersiell service utmed de mest befolkade stråken. Genom att bygga tätt och högt är målet att få många invånare till platsen som kan befolka stadsdelen. En av de viktiga frågorna i arbetet har varit att få till fungerande mötesplatser som kan användas av stadsdelens invånare och samtidigt locka dit besökare. En annan viktig aspekt har varit att skapa tillräckligt stora friytor för de förskolor som ska finnas i bostadshusens bottenvåningar.

Riktlinjer och programhandling
Vår roll i arbetet har varit att på uppdrag av Huddinge kommun bistå kommunen att ta fram riktlinjer för den nya stadsdelen och att ta fram en programhandling. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunens tjänstepersoner, fastighetsägaren och dess arkitekter.

Samarbete
Vi har tagit fram vision, planprogram, gestaltningsprogram och barnkonsekvensanalys för området. Arbetet har skett i samarbete med alla de olika disciplinerna inom stadsbyggnad, planering, landskapsarkitektur och husarkitektur, samt i dialog med styrande politiker i kommunen. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner och markanvisningar.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.