PE erbjuder expertis inom kulturmiljö och byggnadsvård. Våra certifierade bebyggelseantikvarier har lång erfarenhet av alla typer av bebyggelsemiljöer.

PE erbjuder erfarna bebyggelseantikvarier som lyfter fram och bevarar byggnadens kvalitéer vid renovering och ombyggnad. Med byggnaden som utgångspunkt är vårt mål att skapa hållbara lösningar med hänsyn till moderna krav.

Kulturmiljöunderlag i planeringen
I planprocessen behövs ofta underlag som kartlägger och identifierar de kulturmiljövärden som finns, så att dessa ska kunna tas till vara på ett bra sätt i den fortsatta processen. Det kan handla om skalan och materialen i bebyggelsen, bebyggelsens uttryck och särdrag men också om exempelvis gatunät, grönstrukturer och övergripande stads- eller landskapsbild. Vi tar fram kulturmiljöunderlag för såväl översikts- och detaljplanering som för bygglovsprocessen.

Inventeringar
Som underlag för förvaltning eller planering kan det krävas en grundlig genomgång av beståndet av exempelvis byggnader, gravvårdar eller liknande. Vi utför inventeringar av såväl bebyggelse och övergripande kulturmiljöer som exempelvis kyrkogårdar och gravvårdar.

Antikvariska förundersökningar
Inför en ändring av en kulturhistoriskt känslig miljö eller byggnad kan en antikvarisk förundersökning krävas. I denna kartläggs de värden och känsliga delar som finns i den aktuella miljön/byggnaden. Vi tar fram tydliga underlag som kan ligga till grund för och förenkla den fortsatta processen.

Antikvariska utlåtanden
I samband med bygglov som rör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan ett oberoende antikvariskt utlåtande krävas. I utlåtandet belyses de tänkta åtgärdernas konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värde, eventuell påverkan på stadsbild och om möjligt ges förslag på hur eventuell negativ påverkan kan minskas.

Antikvarisk medverkan/antikvarisk sakkunnig KUL2
Vid ändring av kulturhistoriskt känsliga miljöer eller byggnader kan det krävas antikvarisk medverkan. Vi bistår med sakkunskap genom hela processen, från idéstadiet fram till slutbeskedet. Det kan handla om allt från riktlinjer för antikvariskt lämpliga material, metoder och utformning till val av kulörer och belysningsarmaturer.

Förvaltning och utveckling av kulturmiljö
Vård- och underhållsplaner: Vid förvaltandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ställs ofta krav på att en vård- och underhållsplan finns, detta för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning som inte minskar objektets kulturhistoriska värde. Vi tar fram nya- och reviderar äldre vård- och underhållsplaner, inbegripande aktuell teknisk status samt antikvariskt lämpliga åtgärdsförslag med cykliska tidsintervall.

Referenser inom Kulturmiljö
Återbruk i stor skala | Pannhuset & Grannhuset, Mölndal
Visa fler referenser