Längs Köpmanvägen, centralt i Bro, planeras nya hyres- bostäder. Projektet innebär förtätning med flerbostads- hus på en delvis obebyggd tomt, samt utveckling för  att stärka ett stråk mellan Bro station och Bro centrum.

PEs roll
På uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Upplands-Brohus tar PE fram en detaljplan som innefattar plankarta, planbeskrivning samt en illustrationsplan för den nya bebyggelsen inom planområdet. PEs roll är också att projektleda planarbetet, och samordna de utredningar som tas fram. Projektet berör frågor kring trafik, dagvatten, buller, teknisk försörjning och fornlämningar. Framtagandet av detaljplanen innebär ett nära samarbete med Upplands-Bro kommun.

Förtätning längs ett stärkt stråk
Tre mindre flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 lägenheter placeras längs Köpmanvägen. Möjlighet till handel finns i bottenvåningen. Den nya bebyggelsen anpassas till omgivningen som består av en blandning av småhus, radhus och flerbostadshus. Samtidigt tillför bebyggelsen en ny skala på platsen som är något högre och tätare än i den befintliga strukturen. Förutom bostadsförsörjning är syftet att stärka och aktivera stråket för gående och cyklister längs Köpmanvägen, som kopplar samman Bro station och Bro centrum. Den nya bebyggelsen samt ny gång och cykelbana, bidrar till att befolka gatan och ger en ökad småstadsmässig karaktär till stråket.

Plankarta, beskuren