2017-06-15 | Pressmeddelande

Projektengagemangs Hållbarhetsredovisning 2016

Medarbetare som trivs, kontinuerligt arbete med miljöcertifiering och ett större ansvar för samhället – det och mycket mer presenteras i Projektengagemangs Hållbarhetsredovisning för 2016.

Projektengagemang grundades 2006 och är idag en av landets ledande arkitekt- och teknikkoncerner. PE finns på fler än trettio orter och företaget har mer än 1 000 medarbetare. För att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete har PE med utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål och en väsentlighetsanalys identifierat fyra målområden som nu fastställts för hållbarhetsarbetet under perioden 2017-2020. De fyra områdena är medarbetare, miljö- och klimatpåverkan, hållbar stadsdel och fastighet samt material.

PEs första hållbarhetsredovisning är utförd enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative och är anpassad utifrån version 4.0 Core-nivå. Redovisningen upprättas för ett kalenderår och publiceras en gång per år. Redovisningen omfattar koncernen Projektengagemang Sweden AB samt de dotterbolag som 2016 var del av koncernens verksamhetssystem.

– Projektengagemang vill göra hållbarhetsarbetet mer konkret och belysa hur varje enskild medarbetare kan bidra till ett hållbart samhälle. Det kan handla om att göra miljöbedömningar av installationsmaterial, välja mer materialeffektiva byggmetoder eller hålla oss uppdaterade för att kunna göra hållbara och smarta val. Genom att arbeta med attityder och vår egen självbild kan vi som företag göra skillnad på riktigt, säger
Pia Stoll, hållbarhetschef på Projektengagemang.

Kort sammanfattning av hållbarhetsmål för 2020:

  • Minst 85 procent av medarbetarna ska vilja rekommendera PE som arbetsgivare
  • Personalomsättningen ska understiga 10 procent
  • Minst 90 procent ska anse att de får konstruktiv återkoppling på hur deras arbete utförs av sin chef
  • Andelen kvinnor i PE-koncernen ska vara minst 33 procent
  • Samtliga bolag inom koncernen ska vara anslutna till kollektivavtal
  • Vi har 2020 reducerat vår elanvändnings CO2 utsläpp/medarbetare/år med 10 procent årligen
  • Vi ska under 2017 granska befintliga leverantörer för deras hållbarhet och ta fram en uppförandekod för leverantörer
  • Vi ska samla vår kompetens inom hållbarhet i värdeskapande helhetserbjudanden till våra kunder

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.