2016-02-29 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang bokslutskommuniké januari – december 2015

2015 kännetecknades enligt VD Per-Arne Gustavsson av förvärv, integrering av de nya bolagens verksamheter samt en konvertering av ägande från respektive dotterbolag till ägande i moderbolaget.

Januari – december 2015

 • Nettoomsättning 684 (613) MSEK
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA exklusive jämförelsestörande poster 74 (63) MSEK
 • Resultat före skatt, EBIT exklusive jämförelsestörande poster 58 (43) MSEK
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA 65 (63) MSEK
 • Resultat före skatt, EBIT 32 (43) MSEK
 • Tillväxt via både förvärv och operationell verksamhet
 • Konsolidering av bolaget

Kvartal 4 – 2015

 • Nettoomsättning 203 MSEK*
 • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster 26 MSEK
 • EBIT exklusive jämförelsestörande poster 19 MSEK
 • EBITDA 20 MSEK
 • EBIT -1 MSEK
 • Resultat efter skatt 1 MSEK*Jämförelsetal för kvartalet lämnas inte då det är första året med delårsbokslut enligt IFRS.

VD Per-Arne Gustavsson kommenterar:

 • VerksamhetenOrganisatoriskt har verksamheten samlats inom sju affärsområden för att förstärka och profilera både kundsegment och kompetensen till gagn för både rekrytering och erbjudande till kund. Det interna arbetet fokuserar på att integrera förvärvade verksamheter och att utveckla rutiner och metoder för att öka produktiviteten och effektivisera försäljningsarbetet med multidisciplinära erbjudanden. Under året har koncernen även konsoliderats. Det ägande som tidigare funnits i respektive bolag har konverterats till ägande i moderbolaget så att Projektengagemang nu har helägda dotterbolag och ett brett medarbetarägande i moderbolaget. 
 • Förvärv och sammanslagningUnder verksamhetsåret har 11 verksamheter förvärvats och dessa har bidragit med en omsättning på 65 MSEK och resultatet 7 MSEK. Utvecklingen för de förvärvade bolagen har varit god och integrationsarbetet fortsätter för att förbättra samverkan.
 • MarknadslägetGenerellt kan man konstatera att marknadsläget är relativt bra för teknikkonsulter och arkitekter och vi tror på en fortsatt god utveckling under 2016 men att det skiljer mellan olika regioner och verksamhetsområden. Utvecklingen under året ger en god grund för det fortsatta expansiva arbetet.

Hela rapporten kan laddas ned här.