2017-11-15 | Regulatoriska pressmeddelanden

Korrigering av Projektengagemangs klassificering av skulder i koncernens rapport för det tredje kvartalet 2017

Projektengagemang korrigerar klassificeringen av långfristiga samt kortfristiga skulder i rapporten för det tredje kvartalet 2017 enligt tabellen nedan. Omklassificeringen påverkar inte omsättning eller resultat.

MkrRapporterat kv 3Korrigerat kv 3Långfristiga skulder355,8187,8Kortfristiga skulder, upplupna kostnader122,8290,8Uppskjuten skatteskuld10,110,1Summa skulder488,7488,7

 

Ladda ned pressmeddelande Ladda ned pressmeddelande