2017-04-13 | Regulatoriska pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), organisationsnummer 556330-2602, kallas till årsstämma den 11 maj 2017, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Årstaängsvägen 11 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

-      dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017,

-      dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017. Anmälan kan göras per e-post till [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska även göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken fredagen den 5 maj 2017, för att ha rätt att delta vid årsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Förslag till dagordning

 1.        Val av ordförande vid stämman
 2.        Upprättande och godkännande av röstlängd
 3.        Val av en eller två justeringsmän
 4.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5.        Godkännande av dagordning
 6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen
 7.        Beslut om
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktören
 8.        Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer
 9.        Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor samt revisorssuppleant
 10.       Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
 11.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och teckningsoptioner
 12.       Ändring av bolagsordningen
 13.       Övriga frågor
 14.       Stämmans avslutande

Förslagens huvudsakliga innehåll

Punkt 1. Val av ordförande

Valberedningen, som består av

Pontus Mattsson, ordförande, (PE Holding)

Gunnar Grönkvist, (Styrelsens ordförande)

Gustav Lindner, (Investment AB Öresund)

Erik Behm (LK Finans AB),föreslår:

 • att till ordförande vid årsstämman välja Gunnar Grönkvist.

Punkt 7. b Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Punkt 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår:

 • att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 960.000 kronor, exklusive reseersättning  att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 320.000 kr (300.000) och övriga ledamöter 160.000 kr per ledamot (150.000). Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med ett arvode om totalt 160.000 kronor att fördelas.  Till revisionsutskottets ordförande 50.000 kr och övriga två ledamöter 25.000 kr vardera. Till ersättningsutskottets ordförande 30.000 kr och övriga två ledamöter 15.000 kr vardera. Valberedningens förslag innebär en höjning med det individuella arvodet om 6,7 %. Höjningen motiveras av att det inte skett någon justering sedan 2015. Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader ska kunna faktureras genom ett av ledamot helägt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

Valberedningen föreslår:

 • att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Valberedningen föreslår:

 • att antalet styrelseledamöter skall vara 6 och att inga suppleanter väljs.

Valberedningen föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Gunnar Grönkvist, Lars- Erik Blom, Britta Dalunde, Öystein Engebretsen, och Per Göransson omväljs och nyval av Carina Malmgren-Heander.

Valberedningen föreslår:

 • att Gunnar Grönkvist utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Valberedningen föreslår:

 • att som revisor utse, i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (omval) med auktoriserade revisorn Lars Danielsson som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 10. Beslut om valberedning

Dessa regler och instruktioner skall gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångsättet för utseende av valberedning fattas av stämman. Valberedning utsedd enligt beslut på årssstämma 2016-05-10 föreslår för årsstämman:

 1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och är sammankallande till första sammanträdet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej utses.
 2. att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2017. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
 3. att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till rösterna största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till rösterna största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i rösterna senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
 4. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på Valberedning och utnämnande av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (1 december 2016) som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.
 5. att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang.

Punkt 11. Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma besluta om en eller flera ny­emissioner av aktier samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 2 500 000 kr och antalet aktier till 7 500 000 stycken. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas före­trädes­rätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt eller motsvara den kurs som aktieägarna överenskommit separat.

Punkt 12. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår (i) att angivna tidsfrister för kallelse i punkt 8 bolagsordningen stryks och (ii) att hembudsbestämmelsen i punkt 11 bolagsordningen tas bort i sin helhet.

Handlingar till årsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på Årstaängsvägen 11 i Stockholm samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Vidare finns fullmaktsformulär och de handlingar som ska läggas fram på årsstämman tillgängliga på bolagets webbplats på www.pe.se/arsstamma. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningsplikten avser också koncernredovisningen.

_________________________

Stockholm den 2017-04-13

Projektengagemang Sweden AB (publ)

Styrelsen

Ladda ned pressmeddelande