2017-02-24 | Regulatoriska pressmeddelanden

Fortsatt stark tillväxt

Bokslutskommuniké januari–december 2016. Inklusive fem strategiska förvärv som genomfördes under 2016 uppgick omsättningen proforma för verksamhetsåret 2016 till drygt 1,1 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt om 66 procent. Året har belastats med jämförelsestörande poster om totalt 48 MSEK i huvudsak relaterat till beslut att avveckla bolag utanför koncernens fokusområden samt förvärvs- och integrationskostnader.

OKTOBER–DECEMBER 2016

 • Nettoomsättningen 2016 var 248 (203) en ökning med 22 procent. Tillväxten var i sin helhet hänförlig till förvärvade bolag.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -3 (20) och exklusive jämförelsestörande poster till 14 (26) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) under fjärde kvartalet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -34 (-1) MSEK och exklusive 
jämförelsestörande poster till 7 (19) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgår totalt till 41 
MSEK och har belastat EBITDA med 18 MSEK samt EBIT med ytterligare 23 MSEK.
 • Koncernen har beslutat att avsluta verksamheten i bolag utanför koncernens fokusområden, vilket motsvarar 31 MSEK av 
periodens jämförelsestörande poster.
 • Under fjärde kvartalet har två förvärv genomförts.
 • Periodens resultat uppgick till -26 (0) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade -4,31 (0) kr.

JANUARI–DECEMBER 2016

 • Årets nettoomsättning ökade 22 procent och uppgick till 833 (684) MSEK. På årsbasis motsvarade den organiska tillväxten 11 procent.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 49 (65) och exklusive jämförelsestörande poster till 68 (73) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0 (32) MSEK och exklusive jämförelsestörande poster till 48 (57) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster i perioden januari-december uppgår totalt till 48 MSEK vilket har belastat EBITDA-resultatet med 18 MSEK samt EBIT-resultatet med ytterligare 30 MSEK.
 • Koncernen har beslutat att avsluta verksamheten i bolag utanför koncernens fokusområden, vilket motsvarar 38 MSEK av periodens jämförelsestörande poster.
 • Koncernen har under året genomfört fem strategiska förvärv. Om samtliga bolag ägts hela året skulle nettoomsättningen proforma för 2016 uppgått till 1 137 MSEK med ett EBIT resultat på 82 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5 (23) MKR.
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade -0,84 (3,91) kr.

Här finner du rapporten i sin helhet.

Ladda ned pressmeddelande