2017-08-22 | Regulatoriska pressmeddelanden

Fortsatt stark inledning

Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från första kvartalet med en positiv utveckling i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 44 procent och rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 37 procent.

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL – 30 JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 299 (208) mkr, en tillväxt motsvarande 44 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (23) mkr och resultat före avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster till 29 (23) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 (16) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 22 (16) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i kvartalet till totalt 8 (-) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 1,66 (2,15) kr
 • Under andra kvartalet 2017 har Projektengagemang vunnit två strategiskt viktiga ramavtal, dels för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) samt Swedavia

PERIODEN, 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 602 (403) mkr, en tillväxt motsvarande 50 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 (43) mkr och resultat före avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster till 67 (43) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41 (31) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 54 (31) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i perioden totalt till 13 (-) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Periodens resultat uppgick till 26 (23) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 4,38 (3,85) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Projektengagemangs styrelse har utsett Per Hedebäck till ny VD och koncernchef. Per Hedebäck tillträder den 1 oktober och efterträder nuvarande VD och koncernchef Per-Arne Gustavsson som nu önskar att gå i pension. Per-Arne Gustavsson övergår i en roll som senior rådgivare med fokus på förvärv samt att förbereda bolaget inför en eventuell börsintroduktion. Per-Arne kvarstår i bolaget till 30 juni 2018

Här finner du rapporten i sin helhet.

Ladda ned pressmeddelande