PEs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås.

Tillväxt
Genomsnittlig årlig tillväxt på 15 procent över en konjunkturcykel

Lönsamhet
EBITA marginal som överstiger 8 procent över en konjunkturcykel

Skuldsättning
Mellan 1,5-2,0 gånger R12 EBITDA över en konjunkturcykel

Utdelningspolicy
30–50 procent av årets resultat