I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs ett holistiskt angreppssätt kring hållbar utveckling. Enskilda val kan ha en stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. 

Hållbar utveckling kräver ett systemperspektiv 
Vi arbetar brett i planerings- och strategiskeden med syftet att påvisa samhällsvärdet av hållbarhetsåtgärder. Hållbar utveckling avgörs inte av en enskild frågeställning – det är en summa av många frågeställningar. Vår utgångspunkt är därför ett systemperspektiv som gör det möjligt att identifiera de synergier såväl som målkonflikter som uppstår i denna utveckling. Genom analys kan samhällsvärdet av möjliga och planerade åtgärder belysas. 

Önskad effekt av genomförda aktiviteter 
För att säkerställa att projekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling får önskad effekt är analys och utvärdering en nyckel. Ett effektivt projektgenomförande följs genom mätning av vedertagen metodik hur projekten fortskrider inom övergripande mål, projektmål och delmål. Ett långsiktigt hållbart genomförande säkerställer att den genererade kunskapen lever vidare efter projektets slut.

Referenser inom Samhällsanalys
En svensk agenda för resurseffektiv plasthantering | Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, IVA
Plattform för träbyggnation i Norden | Nordiska ministerrådet/Climate KIC
Lösningar mot översvämning och torka | EIT Climate-KIC
Visa fler referenser