PEs tjänster inom mark, luft och vatten bidrar till att skydda människors hälsa och miljö, den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Uppdragen innebär inte bara att uppfylla myndigheternas minimikrav, utan ställer även höga krav på innovativ förmåga samt kommunikation och förankring genom projektets olika stadier och processer.

I varje projekt, vare sig det är uppgradering eller nybyggnad av infrastruktur, uppgradering av tillverkningsprocesser eller logistiklösningar inom industrin eller nyproduktion av bostäder, så ingår miljöplanering i tidiga skeden.  Miljöplanering i tidiga skeden kan omfatta tillståndsansökan, framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), lokaliseringsutredningar, förundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, efterbehandlingar och kontrollprogram med mera.

En väl utförd miljöplanering ger en samlad bild av miljöpåverkan och utgör grund för att miljömyndigheten ska kunna lämna ett välavvägt och positivt beslut för genomförande av planer och program eller verksamheter och åtgärder. 
 

Referenser inom Mark luft och vatten
Rådgivare i miljöfrågor | Täby park, Stockholm
Underlag för hållbar utveckling | MKB Svindersberg, Nacka
Från grumligt till kristallklart | Korsnäs dricksvatten
Visa fler referenser