Vi har på uppdrag av Västerås stad tagit fram målbild, stadsbyggnadsprogram och skedesindelning för utbyggnad av Hälla 2050. Materialet ligger till grund för ett kommande arbete med fördjupad översiktsplan. Målbild Hälla 2050 är ett resultat av en dialog mellan fastighetsägare i Hälla och kommunala tjänstemän och politiker, där vi var processledare och genomförde tre workshopar.

Målbilden 2050 visar en blandad och levande stadsdel med både offentliga och mer privata platser och rum. Gatustrukturen är anpassad till den mänskliga skalan med trivsamma och gena stråk inom området. Hälla består idag av ett stort handelsområde med en rad butiker samt olika verksamheter, industri och kontor. 
Grundtanken är att stärka det som idag är en stor resurs och målpunkt – Hälla Handel – och utveckla området med bland annat bostäder, kontor och utbildningslokaler. Målbilden innebär också etablering av nya stråk och funktioner som ökar Hällas integrering med den omgivande staden. 

En viktig del av projektet var att ta fram en skedesindelning som visar hur Hälla kan byggas ut etappvis och hur det kan se ut fullt utbyggt - Målbild 2050. Utvecklingen tar sin initiala kraft i den befintliga handeln som stärks för att öka attraktionskraften och skapa en positiv spiral i området.  Med ökade markvärden och ett större intresse från marknaden skapas förutsättningar för att bygga bostäder och kontor. Kommunala investeringar i gator, torg och parker löper sedan parallellt med utbyggnaden.

Efter avslutat uppdrag fick vi positiv feedback från Västerås stad.
– Vi är mycket nöjda med arbetsinsatsen och med den slutprodukt som levererades. Vi uppskattade deras öppna förhållningssätt till förslag och idéer från oss, samt den workshopserie som hölls med fastighetsägarna. Den var mycket bra! säger Helena Hansson, planarkitekt och beställare på Västerås stad. 

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.