2016-11-03 | Nyheter

Energiberäkningstävling utvecklar branschen

Utvecklingen mot allt mer energieffektiva byggnader kräver större noggrannhet i energiberäkningarna. Därför driver Sveby ett projekt för att vidareutveckla dessa, och en central del i projektet är den energiberäkningstävling som genomförts under början av året. Per Levin, docent på Projektengagemang, är projektledare för utvecklingsprogrammet Sveby som drivs av bygg- och fastighetsbranschen.

Sveby har bland annat tagit fram en branschstandard för energi som omfattar energiberäkningar, energimätningar, verifiering av energiprestanda samt en avtalsmodell.

- Målet med energiberäkningstävlingen är att alla ska räkna mer lika och få bättre precision i energiberäkningar, energimätningar och energiverifieringar. Vi kan därigenom på ett bättre sätt säga hur vi uppfyller ställda krav på energiprestanda i byggnader, säger Per Levin.

Tävlingen bestod i att beräkna energiprestanda för en nybyggd förskola i Umeå, Hedlundaskolan. Relevant ritningsunderlag och kompletterande information tillhandahölls. 28 aktörer anmälde intresse att delta och 19 av dessa fullföljde. Tre etapper som följer byggnadsprocessens skeden utgjorde tävlingen, från tidigt skede med begränsad information till avslutad verifiering och normalisering av uppmätta värden.

För fem år sedan genomfördes en energiberäkningstävling för flerbostadshus inom Sveby. Tävlingen var lyckad eftersom den avslöjade brister i såväl beräkningar, mätuppföljningar som i verifieringar.

- Efter att vi utvecklade våra standarder för bostäder och kontor har trovärdigheten i energiberäkningar förbättrats, men fortfarande tillämpas olika säkerhetsmarginaler av olika företag och energiberäknare, säger Per Levin.

Ett syfte med den tävling som genomfördes i år var att undersöka spridning i resultat mellan olika beräkningsprogram och mellan olika individuella användare, samt att jämföra det med resultaten från den förra tävlingen. Målet var att ge bättre underlag till vilka säkerhetsmarginaler som bör tillämpas samt vilket behov som finns för utbildningar och certifieringar.

- Vi behöver minska energianvändningen i våra byggnader om vi ska klara våra miljömål. Då är det viktigt att kunna göra pålitliga prognoser av byggnaders energiprestanda för att se vilka åtgärder som är verkningsfulla och leder mot målet, avslutar Per Levin.