Ekerö kommun utvecklar det tidigare industriområdet Tappsund till bostadsområdet Ekerö Strand som blir en attraktiv entré till hela Ekerö. PE är generalkonsult och ansvarar för projektledning, projekteringsledning, landskapsarkitektur, geoteknik samt vatten och avlopp.

Det tidigare industriområdet Tappsund ligger vid vattnet alldeles intill Ekerö centrum. Här planeras totalt cirka 700 nya bostäder samt nya gator och ledningar. En ny strandpromenad kommer att löpa från centrum längs med hela området, med möjlighet att stanna upp vid sittplatser mot Tappström som ska breddas när vassbältet rensas upp. Byggproduktionen i området planeras starta under tredje kvartalet 2021 och pågå till 2027.

PEs uppdrag inleddes 2020 då vi anlitades som projekt- och byggledare i produktionsskedet. Tack vare gott samarbete med Ekerö kommun utökades förtroendet och vi axlade rollen som generalkonsult för att projektera en strandpromenad och en muddringsentreprenad. PE har utöver detta fått i uppdrag att vägleda kommunen i projekteringen för etapp 1, där vi har haft en projektledarroll och bistått med olika typer av beställarstöd samt administration. Dessutom har PEs landskapsarkitekter upprättat ett gestaltningsförslag för strandpromenaden och arbetar med kommunen för att implementera detta i finplaneringen för etapp 2.

Samverkan och dialog framgångsfaktorer

– Den stora utmaningen i projektet Ekerö Strand är markförhållandena. Fastigheter ligger i olika faser och det krävs samverkan och en sammansatt projektering för att ro det hela i land. Nya förutsättningar har också krävt revideringar under projektets gång. God dialog internt och mellan parterna samt villighet att anpassa sig har varit en röd tråd för att få projektet framåt. Viktiga fördelar har varit att vi har fått möjlighet att forma beställarens organisation och i kritiska skeden kunnat påverka projektet på ett övergripande plan och vägleda med samsyn, säger Martin Stenman, projektledare på PE.

– För oss landskapsarkitekter har det varit spännande och utmanande att ta fram en handling som tar till vara på de olika parternas intressen. Genom god dialog och upparbetade förslag har vi lyckats hitta vägen framåt för att säkerställa kvalitet och uppfylla kravställning genom gemensam granskning, säger Matilda Sahlin, landskapsarkitekt på PE.

Läs mer om området på Ekerö kommuns hemsida >

Illustrationsplan Ekerö Strand. Byggproduktionen i området planeras starta under tredje kvartalet 2021 och pågå till början av 2027.

Längs med strandpromenaden skiftar gräs- och ängsytor om vartannat och separeras naturligt med hjälp av stenmjölsgångar. Målsättningen är en händelserik och attraktiv strandpromenad med planteringar som gynnar biologisk mångfald.