Castellum bygger nya lokaler för Domstolsverket i Malmö. Den 25 000 kvm stora byggnaden blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. PE ansvarade för energisamordning och VVS-projektering under systemhandlingsprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag till totalentreprenör.

Höga miljömål har satts för projektet med krav på Miljöbyggnad Guld samt Noll CO2. PE har från ett tidigt skede stöttat och guidat Castellum i frågor gällande energi, dagsljus, solvärmelast och inneklimat.

Sänkt energiprestanda
Kravnivå för byggnadens energiprestanda var satt till 60 % av BBR. För att klara detta ambitiösa mål, och samtidigt ha en viss marginal inför bygghandling och produktion, utgjorde fasadpartierna i glas en stor utmaning. Förutom höga krav på dessa trippelkassetter och övriga fasadpartier, kunde energiprestandan sänkas med solceller samt återvinning av värme via serverhallar.

Samverkan för optimalt resultat
Med en hög andel glas behövdes också frågan gällande solvärmelast och termiskt klimat utredas djupt och ett bra samarbete utarbetades mellan både arkitekter, VVS-projektör och projekteringsledare. Ekvationen landade till slut i energieffektiva ventilerade treglaskasetter med mellanliggande screen.

Även om dagsljus inte är ett problem i de ljusa kontoren, var ändå dagsljus en kritisk och väl diskuterad parameter, då kraven på säkerhet gör att många delar av bottenvåningen inte kan ha dagsljus.

Peab vann upphandlingen som totalentreprenör och har fortsatt arbetet med projektering av Domstolsverket. Preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö är planerad under 2022/23.

Bild: Henning Larsen Architects