Styrelsen är PEs högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman och är ytterst ansvarig för ledningen och organisationen av bolagets verksamhet. Styrelsen övervakar bolagets verksamhet och ledning samt fattar beslut i viktiga ärenden rörande exempelvis strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor. Styrelsen har två permanenta utskott – revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

PEs styrelse består av sex stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna och styrelsens ordförande valdes av årsstämman den 19 maj 2020 intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsutskott
Bolagets revisionsutskott består av tre representanter för styrelsen. Medlemmarna i utskottet utses av styrelsen och har till uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Utskottet har en kontinuerlig kontakt med bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. Revisionsutskottet ska också fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och delge valberedningen denna information samt att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen.

Bolagets revisionsutskott består av Lars Erik Blom (utskottets ordförande), Per-Arne Gustavsson, Jon Risfelt samt Christina Ragsten.

Ersättningsutskott
Utskottet består av tre representanter för styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och andra ledande befattningshavare.

Vidare skall ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Representanter i ersättningsutskottet är Carina Malmgren Heander (utskottets ordförande), Per-Arne Gustavsson samt Jon Risfelt.
 

Per-Arne Gustavsson

Styrelseordförande. Ledamot sedan 2018, Styrelseordförande under perioden maj 2019 till september 2019. Född 1952. Styrelseordförande och VD i Projektengagemang under perioden 2006 till 2015. Styrelseordförande under perioden maj 2019 till september 2019. VD under perioden september 2019 till december 2020. Anställd i bolaget perioden januari 2006 till september 2017 samt september 2019 till december 2020. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga Uppdrag: Styrelseordförande i Projektengagemang Holding i Stockholm AB, Projektengagemang Förvaltning i Stockholm AB, Pagator AB, Fotbollsajten Scandinavia AB
Aktieinnehav: 2 216 048 A-aktier och 445 274 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i  Stockholm AB samt 100 000 B-aktier privat

Per Göransson

Styrelseledamot. Medlem i styrelsen sedan 2006. Född 1953. Tillförordnad styrelseordförande under perioden september 2019 till december 2020. Anställd i bolaget sedan 2006. Beroende i förhållande till bolaget och ledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i G-Trading AB, Projektengagemang Holding AB samt Projektengagemang Förvaltning AB 
Aktieinnehav: 2 175 628 A-aktier och 437 152 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt G- Trading AB

Lars Erik Blom

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet. Ledamot sedan 2016. Född 1960. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet
Övriga uppdrag: VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans ABs investeringsverksamhet, Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Uniwater AB, Delgivningsbyrån DeltraKravek AB, JEFF fastigheter AB, Tryggkredit Stockholm AB, Nextory AB, Visera AB, Novorent Modul AB och med i FM Mattsson Mora Groups Revisionsutskott samt ordförande i LK-gruppen
Aktieinnehav: 161 963 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Carina Malmgren Heander

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2017. Född 1959. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonomexamen från Linköpings Universitet
Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group, Styrelseordförande i Svenska Flygbranschen AB, Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Styrelseledamot i Transportföretagen AB och Styrelseledamot i Timezynk AB
Aktieinnehav: 0

Christina Ragsten

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2020. Född 1958. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig på Investment AB Öresund, Styrelseledamot i Scandi Standard AB, Styrelseledamot i Catena Media P.L. samt Styrelseledamot i Insr Insurance Group ASA
Aktieinnehav: 4 500

Jon Risfelt

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2020. Född 1961. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Axentia Group Holding AB, Styrelseordförande i CAB Group AB, Styrelseordförande i Knowit AB (publ), Styrelseledamot i Bilia AB (publ), Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB (publ) samt Styrelseledamot i Elos Medtech AB (publ)
Aktieinnehav: 7 924 B-aktier