Styrelsen är PEs högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman och är ytterst ansvarig för ledningen och organisationen av bolagets verksamhet. Styrelsen övervakar bolagets verksamhet och ledning samt fattar beslut i viktiga ärenden rörande exempelvis strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor. Styrelsen har två permanenta utskott – revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

PEs styrelse består av sex stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna och styrelsens ordförande valdes av årsstämman den 21 maj 2019 intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsutskott
Bolagets revisionsutskott består av tre representanter för styrelsen. Medlemmarna i utskottet utses av styrelsen och har till uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Utskottet har en kontinuerlig kontakt med bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. Revisionsutskottet ska också fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och delge valberedningen denna information samt att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen.

Bolagets revisionsutskott består av Britta Dalunde (ordförande), Lars Erik Blom och Per Göransson.

Ersättningsutskott
Utskottet består av tre representanter för styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och andra ledande befattningshavare.

Vidare skall ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Representanter i ersättningsutskottet är Carina Malmgren Heander (utskottets ordförande), Per Göransson samt Öystein Engebretsen.
 

Per Göransson

Tillförordnad Styrelseordförande. Medlem i styrelsen sedan 2006. Född 1953. Anställd i bolaget sedan 2006. Beroende i förhållande till bolaget och ledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Master of Science från Royal Institute of Technology (KTH Kungliga Tekniska Högskolan)
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i G-Trading AB, Projektengagemang Holding AB samt Projektengagemang Förvaltning AB 
Aktieinnehav: 2 178 380 A-aktier och 436 800 B-aktier indirekt via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt G-Trading AB

Per-Arne Gustavsson

Styrelseledamot. Tillförordnad VD och Koncernchef i Projektengagemang sedan september 2019. Ledamot sedan 2018, Styrelseordförande under perioden maj 2019 till september 2019. Född 1952. Styrelseordförande och VD i Projektengagemang under perioden 2006 till 2015, anställd i bolaget sedan 2006. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Master of Science från Royal Institute of Technology (KTH Kungliga Tekniska Högskolan)
Övriga Uppdrag: Styrelseordförande i Fotbollsajten Scandinavia AB, Projektengagemang Holding i Stockholm AB, Pagator AB 
Aktieinnehav: 2 217 796 A-aktier och 445 626 B-aktier indirekt via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt 100 000 B-aktier privat

Britta Dalunde

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet. Ledamot sedan 2016. Född 1958. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: MBA with a specialism in Strategic Planning, Edinburgh Business School
Övriga uppdrag: Ordförande i Chorus AB, styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Global Ports Investments PLC, Weum Gas AB, Swedegas AB samt ForSea AB.
Aktieinnehav: 10 500 B-aktier, indirekt via Pamagi Advisory AB: 21.000 B aktier

Carina Malmgren Heander

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2017. Född 1959. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet
Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group. Styrelseordförande i Svenska Flygbranschen AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Transportföretagen AB och styrelseledamot i Timezynk AB
Aktieinnehav: 0

Lars Erik Blom

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet. Ledamot sedan 2016. Född 1960. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans ABs investeringsverksamhet, styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Norvatek Invest AB, Delgivningsbyrån DeltraKravek AB, JEFF fastigheter AB, Tryggkredit Stockholm AB, Nextory AB, Visera AB, LK Servius AB och med i FM Mattsson Mora Groups Revisionsutskott samt ordförande i LK-gruppen
Aktieinnehav: 147 596 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Öystein Engebretsen

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2016. Född 1980. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Master of Science BI Norweigian School of Management (Oslo/Sandvika)
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig på Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Scandi Standard AB, Styrelseledamot i Catena Media P.L.C samt Insr Insurance Group ASA
Aktieinnehav: 135 000 B-aktier