PEs högsta beslutande organ är bolagsstämman (årsstämman). Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Årsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt beslutar bland annat om arvoden till styrelsen.

Till årsstämmans uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Bolagets årsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.

Vid årsstämman har varje aktieägare som är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma och extra bolagstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Läs mer om valberedningen »

Årsstämma 2019
Projektengagemangs årsstämma kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till [email protected] senast den 29 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Kallelse årsstämma 2019
Årsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2018
Fullmaktsformulär årsstämma 2019
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Information om föreslagna ledamöter
Instruktion för valberedningen
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Revisorsyttrande avseende hållbarhetsrapporten
Styrelsens redovisning enligt 9.1 och 10.3
Styrelsens yttrande enligt 18.4 och 19.22 ABL
Policy för behandling av aktieägares personuppgifter
Protokoll årsstämma 2019

Extrastämma 2018
Kallelse till extrastämma
Protokoll extrastämma
Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
Fullmaktsformulär extrastämma 2018

Årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 2018
Protokoll årsstämma 2018
Årsredovisning 2017
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2018
Styrelsens förslag på riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Årsstämma 2017
Kallelse årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 2017
Årsredovisning 2016
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 2017

Årsstämma 2016
Kallelse årsstämma 2016
Protokoll årsstämma 2016
Årsredovisning 2015
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2016
Bolagsordning