Projektengagemang Sweden AB, i dagligt tal PE, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagsstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägarna och bolagets styrelse och vd/koncernchef.

Koncernens bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och bolagsordning samt övriga relevanta lagar och regler. Styrningen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning.

PEs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning och kännetecknas av en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparens.

PE tillämpar merparten av de regler som innefattas i Svensk kod för bolagsstyrning. De avvikelser som förekommer redovisas i PEs årsredovisning.